wizy

Istnieje kilka rodzajów wiz wydawanych przez państwa członkowskie. Konwencja Wykonawcza Schengen wprowadziła wizy na krótki okres to jest na przebywanie w Strefie Schengen w określonym czasie, do trzech miesięcy włącznie.


Wiza taka jest wydawana tylko przez odpowiednie placówki dyplomatyczne i konsularne, które są uprawnione do ich wydawania. Wiza jest wydawana wyłącznie przez placówkę, którego terytorium jest celem wyjazdu danej osoby.


Jeżeli osoba może przebywać wyłącznie nie terytorium jednego państwa, obywatel ten otrzymuje wizę, która będzie ważne tylko na terytorium tego kraju, gdzie dana osoba dostała pozwolenie przebywać.
Aby zmniejszyć liczbę osób ubiegających się o azyl co szczególnie dotyczy tranzytu w portach lotniczych zaczęto wydawać tak zwane wizy tranzytowe. Cudzoziemiec nie może w tej sytuacji przemieszczać się na terytorium kraju, gdzie doszło do międzylądowania lub poruszania się w czasie następnego etapu lotu między państwami.


Oprócz wiz wydawanych na okres krótki czyli trzy miesiące są również wizy długoterminowe. Takiego rodzaju wizy to przede wszystkim wizy krajowe, wydawane przez wszystkie kraje członkowskie.
Aby cudzoziemiec pochodzący z państw trzecich mógł dostać jednolitą wizę musi spełnić określone rozporządzeniem następujące wymogi:

• musi posiadać przy sobie przynajmniej jeden dokument stwierdzający tożsamość, aby mógł przekroczyć granicę
• musi mieć dokumenty, które odpowiednio odnoszą się do celu i okoliczności w jakich ma zamiar przybyć do danego kraju członkowskiego
• musi okazać, że ma zapewnione lub posiada środki finansowe przynajmniej na określony czas związane z pobytem w obcym kraju
• nie może zagrażać bezpieczeństwu publicznemu
• musi okazać, że istnieje w Systemie SIS co tym samym potwierdza, że organy nie mogą odmówić mu wjazdu na teren danego kraju.

System Schengen zawiera szereg dokumentów, które dotyczą wspólnej polityki wizowej. Oprócz wspomnianych wyżej Instrukcji jest rozporządzenie, które zawiera zestawienie państw tak zwanych trzecich, których to obywatele mają obowiązek posiadać wizy wjazdowe.


Są jednak odstępstwa dla obywateli krajów znajdujących się na tej liście.

W skład tej listy nie wchodzą obywatele tych państw trzecich którzy:

• są w posiadaniu paszportu dyplomatycznego lub służbowego
• są członkami załogi np. samolotów rejsowych
• są członkami załogi statków np. pasażerskich
• posiadają odpowiednie dokumenty wydawane w celu podróży przez różnego rodzaju organizacje międzyrządowe dla pracowników urzędów.

Wprowadzenie takiego samego wzoru wiz wydawanych przez państwa członkowskie było ważnym krokiem naprzód w sferze jednoczenia się Strefy Schengen.


Organy unijne w taki sposób ujednoliciły przyszłe wzory wydawanych wiz aby szanse na jakiekolwiek przeróbki lub fałszerstwa były możliwie jak najniższe. Ze względu na ataki terrorystyczne z początku dwudziestego pierwszego wieku państwa członkowskie uznały takie zabezpieczenia za niewystarczające. Trwają plany dotyczące jak w przyszłości będzie można jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo podczas wydawania wiz i weryfikacji jej posiadacza. W niedalekiej przyszłości planowane są też tak zwane wizy biometryczne.


Z powodu tragicznych wydarzeń jakie miały miejsce na początku XXI wieku Rada Unii Europejskiej powołała do życia w 2004 organ nazywany Wizowym Systemem Informacyjnym. Instytucja ta ma na celu identyfikacje a także wymienianie się pomiędzy państwami członkowskimi informacjami, które dotyczą wydawania wiz osobom, które się o nie ubiegają.


System ten ma pozwolić państwom członkowskim na aktualizowanie danych dotyczących wiz, kontrolę danych osobowych a także konsultowanie się z innymi krajami członkowskimi za pomocą Systemu Centralnego.